หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : สมรรถนะการคิดเชิงระบบกับ Coding ทำได้จริงหรือ???

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สอนอย่างไรให้คิดเป็น….มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)

วิทยากร :  อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สาระสำคัญทางคณิตศาสตร์

วิทยากร :  อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะและสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านกิจกรรมร่างกายของเรา

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : กิจกรรมการสอนเขียนสร้างสรรค์บูรณาการกับการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

วิทยากร :  ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : ” สนุกคณิต คิดสร้างสื่อ : EP3 สถิติและความน่าจะเป็น”

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

 

หลักสูตร :  สนุกคิดสนุกอ่านผ่านสื่อ 1

วิทยากร :  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

 

หลักสูตร :  Early Childhood Mathematics Corner: Big Book Storytelling.
กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านหนังสือนิทานเล่มใหญ่

วิทยากร :   ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล 

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

หลักสูตร :  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่ 15: การถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ และเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา”

วิทยากร :  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ