หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร : วิทยาการ ความรู้ และปัญญา(ตอนที่ ๓)
“ความรู้สู่ปัญญา”

วิทยากร :  รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21

วิทยากร :  ดร.วชิร ศรีคุ้ม     

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เป็นรูปธรรมโดยจัดแผนการเรียนแบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานบ้านงานประดิษฐ์
ตอนที่๑”

วิทยากร :  ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :Trick เล็ก ๆ เคล็ดไม่ลับกับการสร้างวีดิทัศน์ให้ปังและน่าสนใจ

วิทยากร :  อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : กลวิธีการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและรู้จริง

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

หลักสูตร :  สนุกคิดสนุกอ่านผ่านสื่อ 1

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

 

หลักสูตร :  เรียนรู้คณิตศาสตร์จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลระยอง

วิทยากร :  อ.สุรัชน์  อินทสังข์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

หลักสูตร :  สร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกผ่านปริศนาปัญหาแบบ Open Middle ด้วย Graspable Math

วิทยากร :  อ.พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

หลักสูตร :  “ห้องเรียนภูมิศาสตร์กับการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน” 

วิทยากร :  อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ