หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  2 หลักสูตร

หลักสูตร : พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competencies) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์และนิทานแสนสนุก

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : English Hybrid Series EP. 13: Talking about Food Passions and Past Perfect Simple

วิทยากร :  อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 09.00-15.00 น. :  1 หลักสูตร

 

หลักสูตร : โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู

เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สังกัดเทศบาลเมืองน่าน 2565

วิทยากร :  ผศ. ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยาการ อาจารย์

ดร. ปัญญา อัครพุทธพงศ์ อาจารย์

ดร. ดวงกมล บางชวด

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก