หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร : เสวนาและปฏิบัติการเรื่องคุณค่า

แห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ…

วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส , ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สอนอย่างไรให้คิดเป็น…. มุ่งพัฒนา

ทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)

วิทยากร :  อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “สนุกคณิต คิดสร้างสื่อ : EP1 จำนวนและพีชคณิต”

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ในยุค Next Normal

วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

 

 

หลักสูตร : สื่อพื้นฐานบูรณาการความรู้

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การบริหารและการจัดการคุณภาพ สู่ ความเจริญ ยั่งยืน :
จาก ปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่1: การบริหารจัดการความเป็นเลิศ

วิทยากร :  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

                         ผอ.ดร.จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง
รศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เสวนาออนไลน์สำหรับผู้บริหารฯ

ถอดรหัสการจัดการเรียนการสอนในยุควิกฤตโควิด 19

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง 

นางอาลัย พรหมชนะ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “Technology Integration for English Teaching and Learning in the New Normal”

วิทยากร :  อ. ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : หลักสูตร สร้างสื่อการสอนออนไลน์ใช้ได้ทุกวิชา

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก