หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : การสอนภาษาไทยกับเทรนด์การศึกษาโลก

วิทยากร :  อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม     

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “วิทยาการ ปัญญา ความรู้ คืออะไร”

วิทยากร :  รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เรขาคณิตแปลงร่าง

และอวกาศ

วิทยากร :  อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สร้างนิสัยรักการผ่านกิจกรรมอ่านสนุกปลุกสำนึกเพื่อฝึกทักษะภาษาไทย(ตอนที่๑)

วิทยากร :  ศ.กิตติคุณ อัจฉรา  ชีวพันธ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : เรื่องไม่เล็กของเด็กใฝ่รู้

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “PISA mathematics สำหรับครู เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง”

วิทยากร : อ.สุรัชน์  อินทสังข์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นกับฟองไข่

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เคล็ดลับ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่ให้ขึ้นหิ้ง

บริบท ประสบการณ์ และบทเรียน

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค New Normal ด้วยเกมและบอร์ดเกมทางการศึกษา

วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก