หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : เปลี่ยนคริสต์มาสเป็นบทเรียน

ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ Ho! Ho! Ho!

วิทยากร :  อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข , อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น , อ.ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : บันทึกหลังแผน …ถ้าเขียนได้ของขวัญปีใหม่คือนวัตกรรม

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ,

รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : English Is Fun…The Series! (EP.2)

Teaching English with Thematic Approach

วิทยากร :  พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สนุกกับกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์

และอวกาศ

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เสวนาและสาธิตการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย

แบบอ่านเขียนเรียนสนุก

วิทยากร :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ ,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ , อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : “How to Enhance English Communication Effectively EP.7
หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ EP. 7

วิทยากร :  อ.จิระจิตรา ฮิคคินส์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เทคนิคการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : ” EP5 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ”

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่ 12 : ร่วมมือรวมพลังกันเสริมสร้าง โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) :

บริบท ประสบการณ์ และบทเรียน

วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ,

อ.ดร. จรินทร วินทชัย

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก