หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร : ทฤษฎีกราฟ : การระบายสีกราฟและการประยุกต์

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : หลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคตด้านการคิดขั้นสูง

และการเรียนรู้กับสังคมศึกษา

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “การสอนภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐานสู่การการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา” EP.๒

วิทยากร :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “กิจกรรมบูรณาการการอ่าน การคิดเลข

สู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา”

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร : การพัฒนาความฉลาดหลากหลายมิติ

ของนักเรียนในความปรกติใหม่

วิทยากร :  อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การสรรสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 2

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการสร้างใยสมอง(Brain Cells)และการทำงานของสมองส่วนความจำ(Hippocampus)เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Cirriculum)

วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก