หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย

วิทยากร :  อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล , อาจารย์ขวัญชนก จำปาทอง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิต และ วัฒนธรรมไทย

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : Model-based learning : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การฝึกทักษะการคิดที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน

วิทยากร :  อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  30 กิจกรรมสะเต็มศึกษากลางแจ้ง

(Outdoor STEM activities)

เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในศตวรรษที่ 21

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 13.00-16.00 น. :  1 หลักสูตร

 

หลักสูตร :  กิจกรรมการอ่านการเขียน

ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร : “การผลิตสื่อการสอนต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส”

วิทยากร :  อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ

Mobile Learning ด้วย Desmos Graphing Calculator

วิทยากร :  อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : รวมฮิต ติดดาว สื่อการเรียนรู้สุดปัง

ที่สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล

วิทยากร : ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก