หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๕)

“แนวคิดการพัฒนาจริยศึกษา”
วิทยากร :   รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน

วิทยากร :  ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 3

วิทยากร :  อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนเรื่องพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วิทยากร :  อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  วิถีชีวิตกับ soft power ในการสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติ

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ วุฒฑะกุล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  4 หลักสูตร

 

หลักสูตร :  กลเกมคณิตศาสตร์

สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 2

วิทยากร :  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนในความปรกติใหม่

วิทยากร :  อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  จกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : 

Reading That Makes Sense: อ่านอังกฤษให้จึ้ง เข้าถึงขั้วหัวใจ

วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข , อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก