ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

หลักสูตร ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์