คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา

โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 2

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

สังเกตการสอน : บรรยากาศในและนอกห้องเรียน


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

ศึกษาวิธีการคุมชั้นเรียน : การดูแลนักเรียน การเสริมแรง การใช้คำพูด การปรับพฤติกรรมนักเรียน ฯลฯ