ภาพบรรยากาศ : พิธีเปิดและกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี 2562

พิธีเปิดและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

ปี 2562

วันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน 2562

ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์