คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครูหลักสูตรสนุกวิทย์ด้วยกิจกรรม เสาร์ที่ 27 ตุลาคม61

     คลิป และ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร สนุกวิทย์ด้วยกิจกรรม

             วิทยากร อาจารย์กฤษดา สงวนสิน และ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทร์สิริ
 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
 

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์