คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน 

โดย ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์