ภาพกิจกรรม วันที่ 27 เมษายน 2562 : สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยในต่างแดน / เสวนาเพื่อการปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม

ครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๖

ประจำปี ๒๕๖๒

จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


 -สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยในต่างแดน / เสวนาเพื่อการปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอน