พิธีมอบวุฒิบัตร การจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559


“หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน
วิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2559
อบรมนอกสถานที่
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ณ โรงเรียนสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว”

From พิธีมอบวุฒิบัตร อบรมนอกสถานที่ ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/16/2016 (174 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2