ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยให้นักเรียน “เก่ง ดี มีสุข” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยให้นักเรียน “เก่ง ดี มีสุข”
วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยให้นักเรียน “เก่ง ดี มีสุข”. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/29/2017 (53 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2