ประกาศรายชื่อ : คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม


ประกาศรายชื่อ

คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม

วันที่ 20-21 เมษายน 2562

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

**กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง**

หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่

 โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105

มือถือ 064-586-6266, 091-576-0723, 063-212-2725

เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation หรือ Line @kusol.orgวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562


วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562