ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C3 การใช้นวัตกรรมการสอน
(รูปแบบ แนวการสอน วิธี และเทคนิคการสอน)
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                                    ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ