ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร: “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
อบรมวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก