ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

ประกาศรายชื่อ
วิทยากร: ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
หลักสูตร: เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องโค้ด
อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ
 👉 👉 คลิก