ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม     

หลักสูตร : การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (inquiry based learning)
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก