ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์, อ.สุทธา รัตนศักดิ์

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
หลักสูตร : สุทัศน์ฮา สุทธาเฮ : สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน สนุกคิด กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย : ครั้งที่ 4 สนุกคิด
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code