ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา – รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ – ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่ 19:หลักคิดและปฏบัติ ในการออกแบบ การจัดชั้นเรียน และการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ความเจริญของสมรรถนะของผู้เรียน”
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code