ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ , อ.สุทธา รัตนศักดิ์

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

สุทัศน์ฮา สุทธาเฮ : สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน สนุกคิด กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย : ครั้งที่ 3 สนุกเรียน

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code