ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

ยุทธวิธีการสอนภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code