ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

สุดยอดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ..เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0  (ตอนที่ 2)P.8)

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code