ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

สร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับชั้นเรียนในยุค Next Normal ทุกวิชาด้วย Desmos Activity Builder (ตอนที่ 1)

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code