ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

สอนอย่างไรให้คิดเป็น….. มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 3)

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code