ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

เรียนรู้มโนทัศน์และมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ : EP1 จำนวนและการดำเนินการ

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code