ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

Teaching Mathematics in English to English Language Learners (ELLs) in Early Childhood.
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมวัย

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code