ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ , อ.ดร. จรินทร วินทชัย

 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร 

PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่ 12 : ร่วมมือรวมพลังกันเสริมสร้าง โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) :

บริบท ประสบการณ์ และบทเรียน

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code