ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 

หลักสูตร 

(8)สมรรถนะของครูมืออาชีพ…ฐานของ (8)ตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู้ผ่านPLC

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code