ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ , อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 

หลักสูตร 

เสวนาและสาธิตการจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐานสู่การเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code