ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา บรรลือศักดิ์

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น

หลักสูตร 

สนุกคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ สอนการงานบูรณาการสุขศึกษาในยุคออนไลน์

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code