ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-17.00 น

หลักสูตร 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่าน PLC เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลัก หลังยุค COVID 19 (ไม่มีหนังสือรับรอง)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code