ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

            ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ