ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น.

หลักสูตร

:กิจกรรมสะเต็มศึกษา: โควิด 19

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code