ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: สื่อและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ให้กับผู้เรียน ตอนที่1

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code