ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: สังคมศึกษากับการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของหลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคต

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code