ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : Active Learning-Competency-PLC ตอนที่2 การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข 

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                     โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก