ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.      

หลักสูตร :  ความรู้สึกเชิงจำนวนและความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Number sense & Spatial sense)

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ดาวน์โหลดเอกสารและใบงาน 👉  คลิก