ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ C6 : การบริหารจัดการชั้นเรียน
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

วิทยากร :รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

** ดูรายชื่อ 👉  คลิก  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

              *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก