ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

               วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.     

หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ C5 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561


วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                                           ** ดูรายชื่อ 👉  คลิก  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

                                    *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก