ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรม : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรม

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

  *** ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าอบรม ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน ประเทศหรือเขตการปกครอง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลา 14 วัน งดการเข้าร่วมอบรม

*** ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมหน้าการอนามัยและใส่หน้ากากตลอดการฝึกอบรม

***สำหรับอาจารย์ที่มีรายชื่อเข้าอบรม หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันดังกล่าว สามารถทำการยกเลิกการจองในระบบด้วยตนเองหรือติดต่อมายังมูลนิธิฯ เพื่อแจ้งยกเลิกก่อนถึงวันอบรม มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมทุกการอบรม

      การบริการที่ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมไว้มีดังนี้

       1.เบรคเช้าและบ่าย : ขนมเบรค กาแฟสด โอวัลติน (ผู้เข้าอบรมนำน้ำตาลและครีมเทียมมาบริการตนเอง

       2.พักรับประทานอาหารกลางวัน ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมข้าวสวยพร้อมอุปกรณ์บริการที่ชั้น 2 (ผู้เข้าอบรมนำกับข้าวมาบริการตนเอง) 

****ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 👉👉👉 คลิก  ****