ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1.  หลักสูตร   วิธีและเทคนิคการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้เชิงรุกด้วย CO-5STEPs
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เเละ 
รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่

2.  หลักสูตร   การออกแบบเกมและกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ Hands-on จากสิ่งรอบตัว
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่