คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อ การเรียนการสอนบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562” 

หลักสูตร: เทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อการเรียนการสอนบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 

    วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์

อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2