คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนคณิต คิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร:อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์” 

    วิทยากร อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์