คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และซีเนียโปรเจค

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร:  เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และซีเนียโปรเจค

วิทยากร     

รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

                               ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู                            

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์