คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การพัฒนาการวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร: การพัฒนาการวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

วิทยากร     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์      

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์